KduP_new » Page 3 of 5

By: Klopper Du Plessis  11-11-2011

Artiekel 9(20) van die Wet op Hereregte, (Wet 40 van 1949) soos gewysig, bied u die geleentheid om die trust eiendom oor te dra in u eie naam sonder die betaling van Hereregte.

In terme hiervan kan u nou die voordeel geniet om die trust eiendom in u persoonlike naam oor te dra ten einde te kwalifiseer vir die laer kapitaal belasting koers wat op natuurlike persone van toepassing is. Die transaksie verleen aan u ‘n geleentheid om R200 000.00 te bespaar op Kapitaalwinsbelasting.

Ten einde te kwalifiseer vir die besparing moes die eiendom sedert 11 Februarie 2009 in die Daniël trust se besit gewees het en moet dit:

·           *                  U primêre woning wees en oorwegend vir "huishoudelike doeleindes" gebruik word.

·          *                Die normale residensiële woning van u of u gade sedert 11 Februarie 2009 gewees het;    vakansiewonings en eiendomme wat aangekoop is met die doel om dit uit te huur sal dus nie kwalifiseer nie; 

·           *                  Nie meer as 2 hektaar groot wees nie.

·           In die u geval waar 'n trust die eiendom besit, moet die persoon/e wat oordrag wil neem van die eiendom, die persoon/e wees wat die eiendom geskenk het, of die finansiering verskaf het om die eiendom oorspronklik aan te koop, of te verbeter het, of te onderhou het of die verbandpaaiemente betaal het.

‘n Vereenvoudigde berekening van Kapitaalwins Belasting (KB) ten opsigte van die verkoop van onroerende eiendom na 01 Oktober 2001 kan soos volg verduidelik word:-

Kapitaal wins belasting betaalbaar deur ‘n individu of Natuurlike persoon:

·           Die basis koste word bereken as die som van die koopprys, tesame met toelaatbare uitgawes soos advertensie koste, hereregte, oordrags koste, agente kommissie, verbeterings, onderhoud, en ander aanverwante uitgawes.

·           In u geval sal die basis koste gelykstaande wees aan die waardasie van die eiendom gedoen op sy geagte waarde soos op die 01ste dag van Oktober 2001, welke waardasie binne tyd gedoen is (die vervaldatum vir die waardasies was die 30ste September 2004).

·           Die verskil tussen die verkopprys en die basis koste word geag die kapitale wins te wees.

·           Met betrekking tot individue word 25% van die kapitale wins geag deel te vorm van jou jaarlikse belasbare inkomste vir die jaar waarin die eiendom verkoop is. Inkomste belasting is dan betaalbaar op die individu se marginale koers van inkomste belasting wat huidiglik ‘n maksimum koers is van 40% (dit word bereik wanneer ‘n individu se jaarlikse belasbare inkomste R300 000.00 oorskry) is.

·           Indien u dus ‘n kapitale wins van R2 000 000.00 maak, word R500 000.00 van die bedrag verdeel en onderskeidelik toegedeel aan u en u gade se belasbare inkomste. Die maksimum belasting betaalbaar (indien u beide teen ‘n marginale koers van 40% belasting betaal op u inkomste) word bereken op R200 000.00.

·           Kortliks vir individue werk die som soos volg: 25% van 40% = 10% x Kapitale wins.

·           Individue kry ‘n verdere jaarlikse korting op kapitaal wins van R12 500.00 in die jaar waarin dit bereken word.

OORDRAG VAN TRUST EIENDOM IN U EIE NAAM SONDER HEREREGTE


Other products and services from Klopper Du Plessis

11-11-2011

KduP_new » Page 2 of 5

All notarial services including but not limited to registration of antenuptial contracts, all property related notarial deeds and notarizing of documents. All aspects of Conveyancing including but not limited to registration of transfers, bonds, servitudes and bond cancellations. Approximately 5 to 7 weeks from date of signature of the offer to purchase. The complience with suspensive conditions in the deed of sale.